Aktuality

Investice do dílen a do zázemí

Auditorská zpráva k datu 31.12.2022 ke stažení zde.

Solmilk a. s.

se sídlem Olešná čp. 114, PSČ: 580 01

Pozvánka (ke stažení zde.)

Představenstvo akciové společnosti Solmilk a.s.

 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové,

v oddílu B., vložce 1665 

se sídlem Olešná čp. 114, PSČ: 580 01

IČ: 25271555

svolává řádnou valnou hromadu,

                        která se bude konat v pátek 23. června 2023 ve 13,00 hodin v Kulturním domě v Olešné

Pořad jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba orgánů valné hromady
 3. Výroční zpráva představenstva o činnosti společnosti a o jejím majetku za rok 2022, řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku z hospodaření za rok 2022
 4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a návrhu představenstva na rozdělení zisku z hospodaření za rok 2022
 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a rozdělení zisku za rok 2022, schválení auditora
 6. Informační povinnost
 7. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

K bodu 2 pořadu Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 5 pořadu – Schválení výroční zprávy, roční účetní závěrky za rok 2022 a rozdělení zisku z hospodaření za rok 2022.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu, roční účetní závěrku za rok 2022 a rozdělení zisku z hospodaření za rok 2022 výši 1 392 737 Kč tak, že výplata dividend ze zisku akcionářům 674 805 Kč, příděl do fondu FKSP 200 000 Kč, příděl do Fondu obnovy 300 000 Kč a částku 217 932 Kč vložením do nerozděleného zisku minulých let.

Dále schvaluje auditora firmu Organizační kancelář Cz,s.r.o., se sídlem V Hůrkách 8, 158 00 Praha 5

 .

K bodu 6 pořadu – Informační povinnost:

Návrh usnesení: Valná hromada nevyslovuje nesouhlas k členství členů orgánů společnosti v orgánech jiných společností s obdobným předmětem podnikání. Informační povinnost splní členové orgánů svým sdělením na valné hromadě

Upozornění:

Akcionáři mají právo zdarma nahlédnout v období 30 dnů před datem konání valné hromady v pracovních dnech v době od 8:00 hod. do 14:00 hod. v sídle společnosti na účetní závěrku. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě.

Rozhodným dnem je den předcházející dni konání valné hromady.

 Písemná plná moc k zastupování musí obsahovat jméno a bydliště zmocněnce i zmocnitele a musí z ní vyplývat, zda písemná plná moc byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Tiskopis plné moci pro zastupování na jedné valné hromadě je připojen v příloze.

Registrace akcionářů se uskuteční od 12.00 hodin do 13.00 hodin v místě konání valné hromady.

V Olešné dne 22.5.2023

                                                                                                     za představenstvo:

                                                                                                              Ing. Jiří Kreuz v.r.       

                         předseda představenstva

Hlavní údaje účetní uzávěrky za rok 2022 v tisících Kč

Aktiva celkem132 364Pasiva132 364Výnosy112 492  
Stála aktiva  79 246Vlastní kapitál58 024Náklady111 099  
Oběžná aktiva48 442Cizí zdroje74 340Zisk po zdanění1393
Časové rozlišení aktiv  4 676Časové rozlišení pasiv0  

Zvěřejněno: 21.02.2023

Projekt Vybudování FVE ve společnosti Solmilk, a. s.


reg.č. CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001998 je spolufinancován Evropskou unií (Národní plán obnovy, prioritní osa 31.3.0.1 Výstavba nových fotovoltaických zdrojů).


Stručný popis projektu: Instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu  54,40 kWp s akumulací do baterií o kapacitě 40,8 kWh na střeše zemědělské stavby bez č.p./č.ev. na pozemku parc.č. st.112/1 v k.ú. Skuhrov u Havlíčkova Brodu s cílem využití obnovitelných zdrojů k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

Zahájení projektu: Květen 2022
Realizační firma: Fotovolt system s.r.o.

VALNÁ HROMADA 2022

Pozvánka

Představenstvo akciové společnosti 

Solmilk a.s. 

 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddílu B, vložce 1665 

se sídlem Olešná č.p.114, PSČ: 580 01

IČO: 25271555

svolává řádnou valnou hromadu,

která se bude konat v pátek 24. června 2022 ve 13,00 hodin v Kulturním domě v Olešné

Registrace akcionářů se uskuteční od 12.30 hodin do 13.00 hodin.

Pořad jednání:

 1. Zahájení a volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů)    
 2. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku, účetní závěrka za rok 2021
 3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku   
 4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2021 a rozdělení hospodářského výsledku
 5. Schválení auditora
 6. Volba členů představenstva 
 7. Volba členů dozorčí rady 
 8. Schválení smluv o výkonu funkce členům orgánů a jiných plnění ve prospěch členů orgánů společnosti, příp. osobám blízkým členům představenstva
 9. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady: 

K bodu 1 pořadu Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. 

K bodu 4 pořadu – Schválení roční účetní závěrky za rok 2021 a rozdělení hospodářského výsledku:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu, roční účetní závěrku za rok 2021 a rozdělení zisku ve výši 42 458 Kč tak, že zisk vytvořený v roce 2021 bude vložen do Ostatního fondu – FKSP, a dále se rozděluje zisk z nerozděleného zisku minulých let ve výši 449 870 Kč na výplatu dividend ( 1% – na 1.000,- Kč nom. hodnoty, tj. 10,- Kč, po odvedení daně 15% – k výplatě 8,50 Kč na 1.000,-Kč nom.hodnoty). Rozdělení zisku je v souladu se stanovami a podle rozhodnutí valné hromady. Rozdělení zisku nezpůsobí úpadek společnosti. Při rozdělení zisku se hledí především na zájmy společnosti a její perspektivy.

K bodu 5 pořadu – Schválení auditora

Návrh usnesení: navrhuje se schválit auditora, a to firma Organizační kancelář Cz, s.r.o., v Hůrkách 1292/8, 158 00 Praha 5, číslo auditorského oprávnění 2339.

K bodu 6 pořadu – 

Návrh usnesení: navrhuje se, aby byli zvolení následující členové představenstva společnosti: 

 • Bc. Jaroslava Eisenwortová, bytem Beckovského 1873, Havlíčkův Brod, PSČ: 580 01
 • Ing. Jan Fikar, bytem Olešná 72, PSČ: 580 01
 • Ing. Jiří Kreuz, bytem Skuhrov 81, PSČ: 582 41
 • Martin Kreuz, bytem Skuhrov 81, PSČ: 582 41
 • Oldřich Marek, bytem Olešná 82, PSČ: 580 01

K bodu 7 pořadu – 

Návrh usnesení: navrhuje se, aby byli zvolení následující členové dozorčí rady společnosti: 

 • Ladislav Hejný, bytem Skuhrov 73, PSČ: 582 41
 • Hynek Kubát, bytem Olešná 26, PSČ: 580 01
 • Jan Marek, bytem Olešná 112, PSČ: 580 01

K bodu 8 pořadu

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce mezi členy orgánů a společností, a to ve znění předloženém valné hromadě. Odůvodnění: Valná hromada schvaluje návrhy smluv o výkonu funkce včetně zásad odměňování členů orgánů za výkon jejich funkce a plnění členům představenstva a dozorčí rady v souladu se zásadami odměňování. Návrh smlouvy vychází ze standardního a společností užívaného návrhu smlouvy o výkonu funkce, včetně výše odměny a jiných plnění a respektuje dosavadní praxi společnosti, avšak při zohlednění změn vyvolaných během času. 

Upozornění:

Akcionáři mají právo zdarma nahlédnout v období 30 dnů před datem konání valné hromady v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 14,00 hod. v sídle společnosti na účetní závěrku společnosti za rok 2021. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě.  Listiny týkající se valné hromady jsou pro akcionáře přístupné na internetovém odkaze sděleném v osobním zvacím dopise. Rozhodným dnem je den předcházející dni konání valné hromady. 

V Olešné dne 16.5.2022

                                                                                                    za představenstvo 

                                                                                                     Ing. Jiří Kreuz v.r.       

                  předseda představenstva

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2021 v tis. Kč:  

Aktiva124 899Pasiva124 899Výnosy 93 867
Dlouhodobý majetek71 235Vlastní kapitál57 133Náklady93 825
Oběžná aktiva51 000Cizí zdroje67 766Zisk 42
Časové rozlišení2 664Časové rozlišení0  

Doplnění pořadu jednání valné hromady společnosti Solmilk a. s., které se koná dne 24. 6. 2022 ve 13:00 hodin v kulturním domě v Olešné

Smlouvy o zástavbě nemovitostí

Vybudováním jímky se separátorem a vakem na kejdu má Solmilk a.s. možnost  skladovat kejdu až 9 měsíců v roce. Tím je dána schopnost aplikovat tuto kejdu v souladu s pravidly Nitrátové směrnice   a  s  ohledem na potřeby pěstovaných plodin. Tato stavba  plně zapadá  do nově zaváděného  programu Precizního hospodaření.

INOVACE PRO PRECIZNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ
S POŘÍZENÍM TECHNOLOGIE PRO PŘESNÉ
DÁVKOVÁNÍ HNOJIV

Společnost Solmilk se účastní projektu Inovace pro precizní zemědělství s pořízením technologie pro přesné dávkování hnojiv, který je podpořený Programem rozvoje venkova pro období 2014–2020 v opatření 16 Spolupráce, operací 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě, který je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem operace je podpora inovací v zemědělské prvovýrobě.

MLÉKOMAT

V areálu společnosti je umístěn mlékomat, kde je možné zakoupit čerstvé mléko do vlastním nádob. Cena za 1 litr mléka je 14 Kč.

Umístěno mlékomatu viz obrázek.